Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO"), Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś podaje wymagane informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś, ul. Henryka Jordana 13B/9, 40 – 056 Katowice, NIP: 641-227-54-88, REGON: 243183742.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: kancelaria@kdp-pluta.pl, strona internetowa: www.kdp-pluta.pl, nr telefonu stacjonarnego: (32) 444 94 13, nr telefonu komórkowego: 792 840 324, adres do korespondencji: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś, ul. Henryka Jordana 13B/9, 40 – 056 Katowice

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Uzyskane w toku prowadzonej działalności gospodarczej dane osobowe przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś od swoich klientów, kontrahentów, dostawców i innych osób, przetwarzane są w następujących celach:

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach RODO; nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń oraz z przepisami podatkowymi.
W przypadku naruszenia RODO, każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów/przyjęcia zleceń, realizacji umowy/zlecenia i rozliczenia się stron ze współpracy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. 

PRZEKAZYWANIE DANCYH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś:

OKRES PRZECHOWYWANIA DANCYH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane są przez Kancelarię Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, w tym przede wszystkim przez okres realizacji przedmiotu umowy/zleceń, a także aby:

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś będzie przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Pluta – Gabryś zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach, z zastrzeżeniem postanowień RODO odnoszących się do braku obowiązku zakończenia przetwarzania danych osobowych w takim celu.